Osobnost české fotografie za rok 2007

Asociace profesionálních fotografů české republiky /AFčR/ vyhlašuje letos popáté cenu Osobnost české fotografie. Jejím smyslem je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie.

V roce 2003 se stal Osobností fotograf Josef Koudelka a následující rok byl porotou zvolen kurátor Jaroslav Anděl. Cenu za rok 2005 obdrželi Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. Osobnost roku 2006 je Jiří Stach a v nové kategorii Za dlouhodobý přínos fotografii byla zvolena historička Anna Fárová.

AFčR cenu uděluje ve dvou kategoriích:

1/ Osobnost české fotografie za rok 2007
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. 2007 do 31.12. 2007, zásadním způsobem přspěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

2/ Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přspěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

Obracíme se jako každým rokem i na Vás s žádostí o spolupráci př hledání kandidátů ceny a dekujeme za Vaše předchozí nominace.

Vaše návrhy lze zaslat nejpozději do 15.1. 2008 - na poštovní či elektronickou adresu AFčR. Návrhy mohou podávat fyzické osoby i instituce bez jakéhokoliv omezení, nejlépe přímo na formulář z webu AFčR. Každý návrh musí obsahovat výstižné zdůvodnění nominace, kategorii a kontakt na navrhovatele i nominovaného. Navrhovatel obdrží potvrzení o převzetí nominace.


Pravidla pro udělení výročních cen Osobnost české fotografie vyhlašovaných Asociací profesionálních fotografů české republiky

čl.1 vyhlášení cen

Ceny Osobnost české fotografie jsou vyhlašovány každoročně Asociací profesionálních fotografů české republiky /AFčR/. Smyslem cen je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie.

Ceny jsou udělovány ve dvou kategoriích:

1/ Osobnost české fotografie
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. do 31.12., zásadním způsobem přspěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. V odůvodněných případech lze cenu dělit i kolektivu autorů.

2/ Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přspěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. V odůvodněných případech lze cenu dělit i kolektivu autorů.čl.2 nominace

Návrhy se lze zasílat po celý rok - nejpozději však do 15.1. následujícího roku - na poštovní či elektronickou adresu AFčR. Návrhy mohou podávat fyzické osoby i instituce bez omezení. Každý návrh musí obsahovat: Jméno nominovaného, stručné zdůvodnění nominace, kategorii a dále kontakty na navrhovatele i nominovaného. Nominace neobsahující dané body je neplatná. Navrhovatel obdrží od AFčR potvrzení o převzetí nominace. V době určené pro nominace jsou seznamy nominovaných interním neveřejným materiálem AFčR. Hodnocení je dvoukolové. Z navržených nominací doporučí Správná rada AFčR /SR AFčR/ odborné porotě pět až deset finalistů z každé kategorie. účastníci finálového řízení budou AFčR požádáni o podrobný životopis a doplnění detailních podkladů týkajících se jejich práce. Kompletní podklady všech navržených finalistů budou odborné porotě předloženy k posouzení v písemné či elektronické podobě.čl.3 hlasování členů Správní rady AFčR

Způsob výběru je následující: členové SR AFčR navrhnou minimálně pět a maximálně deset finalistů z každé kategorie, kteří budou doporučeni odborné porotě. V případě, že bude finalista navržen v obou kategoriích, SR AFčR si vymezuje právo přeřadit finalistu do jediné z nich. V případě shody hlasů se hlasování opakuje.čl. 4 odborná porota

Všichni porotci jsou členy AFčR. členů odborné poroty minimálně jedenáct a jsou nominováni SR AFčR tak, aby byla zaručena rovnováha mezi zástupci jednotlivých fotografických oborů. Každý rok jsou obměněni minimálně 4 porotci. Ĺ˝ádný z porotců nesmí souvisle rozhodovat déle než tř roky. Porotci si mohou vyžádat kdykoli podle svého uvážení doplnění podkladů či zhotovení odborných posudků k jednotlivým finalistům. Porotce, který bude nominován mezi finalisty Osobnosti české fotografie je automaticky vyřazen z odborné poroty a nahrazen jiným porotcem. Ĺ˝ádný člen poroty nesmí být v příbuzenském či jinak vázaném vztahu s finalistou. Přjetím funkce porotce souhlasí a respektuje Pravidla pro udělení ceny Osobnost české fotografie.čl.5 hlasování odborné poroty

U ceny Osobnost české fotografie odborná porota zohledňuje především konkrétní událost v uplynulém roce, která byla příčinou nominace, ale může zohlednit i činnost finalistů v předcházejícím období. Neméně důležitým kritériem je záruka budoucího využití titulu Osobnost české fotografie jejím držitelem pro rozvoj a podporu fotografie obecně. U ceny Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii odborná porota zohledňuje především dlouhodobou a výjimečnou činnost v oblasti fotografie. Odborná porota před zahájením hlasování zvolí jednoho ze svých členů do funkce předsedy. Porotci hlasují postupně v obou kategoriích. Hlasuje se tajně na přpravených hlasovacích lístcích. Odborná porota si vymezuje právo přeřadit finalisty do jiné kategorie. Každý porotce vybere z předloženého seznamu pět finalistů a ohodnotí je přdělením 1-5 bodů sestupně. Porotce nesmí př hlasování dvakrát či vícekrát použít stejné hodnocení. Ihned po skončení hlasování jsou hlasovací lístky sečteny určenými členy AFčR pod dohledem předsedy poroty. Vítězem je finalista s nejvyšším dosaženým počtem bodů. V případě shody bodů rozhoduje větší počet lepších umístění, v případě této shody rozhodne další hlasování. Do oficiálního vyhlášení je výsledek tajný. členové poroty se zavazují k mlčenlivosti ohledně informací, získaných v souvislosti s prací na udílení ceny až do oficiálního zveřejnění.čl.6 vyhlášení a předání cen

Ceny Osobnost české fotografie a Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii jsou vyhlášeny na každoroční valné hromadě AFčR jejím předsedou. Součastně je vypracována tisková zpráva, která je publikována v den vyhlášení na internetových stránkách AFčR rozeslána mediálním partnerům a zástupcům vybraných médií. Tiskovou zprávu zhotoví člen poroty či AFčR. Vítěz i finalisté poskytnou potřebné informace mediálním partnerům.čl.7 organizační pokyny

Koncem roku otisknou mediální partneř výzvu k nominacím na ceny Osobnost české fotografie. Tisková zpráva je rozeslána i do ostatních médií. Dále je rozesílán dopis do významných fotografických institucí čR s žádostí o jejich konkrétní nominace. Ve všech dokumentech včetně tiskových zpráv, týkajících se vyhlášení cen Osobnosti české fotografie, musí být uvedeni všichni mediální partneř podle konkrétních požadavků. Loga a materiály partnerů musí být viditelně umístěny v prostoru př vyhlášení vítěze. AFčR pozve na vyhlášení a předání ceny zástupce médií. AFčR zajistí fotodokumentaci z předání ceny. Fotodokumentace bude publikována na internetových stránkách AFčR, poskytnuta mediálním partnerům a uložena v archivu AFčR.čl.8 závěrečná ustanovení

Držitelé titulu nemá žádné právní nároky vůči AFčR. Po schválení Pravidel vyhlášení valnou hromadou AFCR jsou tato pravidla neměnná s ohledem na předpokládané dlouhodobé přínosy udělování ceny, jako je možnost zpětného porovnání držitelů cen a jejich finalistů, vysledovatelný vývoj české tvůrčí fotografie atp.. Podklady k práci vítěze proto zůstávají v archivu AFCR ke studijním Účelům. S případným zánikem AFčR je tato povinna zajistit vhodného pokračovatele pro udělování ceny v souladu se závěrečným ustanovením. Doplňky Propozic mohou být provedeny pouze písemnou formou po schválení správní radou AFčR. Zásadní změny principů př udělování ceny, jako je změna definice či zásady výběru poroty, mohou být měněny pouze ze souhlasem valné hromady AFčR.